.

    O nama

 

   

- Budući da PLUTO d.d. radi prvenstveno sa metalima, nije zagađivač niti na bilo koji drugi način
onečišćivač okoliša, u prilog tome ide skori završetak certifikacije prema normi ISO 14001.

- Pluto d.d. posjeduje certifikat ISO 9001:2008, a svi zatvarači i poklopci su proizvedeni prema
važećim domaćim i EU regulativama za proizvode u kontaktu s hranom.
Proizvodnja je kontinuirano kontrolirana prema usvojenim HACCP principima.

- Trenutno zapošljava 78 radnika, posluje pozitivno i redovito isplaćuje plaće i podmiruje sve ostale
obveze.

 
 Izvješće MGK Nadzornog odbora
 Objava za dioničare društva MGK
 Poziv za glavnu skupštinu
 Ugovor o pripajanju PLUTO MGK-PACK